Envirokriminalita je 4. najrozsiahlejšou organizovanou trestnou činnosťou na svete. Zločiny proti prírode sú zločiny proti námPosted on 21 October 2021
SWiPE
© SWiPE
Zločiny proti prírode, ako napríklad nelegálne zabíjanie, trávenie živočíchov, odchyt do pascí alebo nelegálny obchod s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín sú hneď po ničení biotopov druhou najväčšou bezprostrednou hrozbou pre prežitie druhov vo voľnej prírode. Skutočný dopad a rozsah týchto nezákonných činov sa podceňuje a vo všeobecnosti sú považované za menej závažné trestné činy. Projekt SWiPE podporený z programu EÚ LIFE spúšťa kampaň s cieľom zvýšiť povedomie širokej i odbornej verejnosti o skutočných dopadoch environmentálnej trestnej činnosti páchanej na rastlinách a voľne žijúcich živočíchoch v Európe.
 

Kriminalita týkajúca sa voľne žijúcich druhov je po obchode so zbraňami, drogami a ľuďmi štvrtou najrozsiahlejšou medzinárodne organizovanou trestnou činnosťou na svete. Podľa správy UNEP-INTERPOL z roku 2016 sa odhaduje, že celková environmentálna kriminalita dosahuje hodnotu až 258 miliárd dolárov ročne a často súvisí s inými závažnými zločinmi, ako sú podvody, pranie špinavých peňazí a korupcia.


 
Veľké množstvo nelegálnych obchodov s druhmi smeruje z Afriky cez Európu do Ázie, no niektoré končia aj priamo v Európe. Európa teda zohráva v boji proti týmto zločinom dôležitú úlohu. Environmentálne trestné činy zamerané na voľne žijúce druhy sa však dejú aj priamo v krajinách EÚ a ohrozujú aj európske druhy. Nezákonne sa obchoduje napríklad s jesetermi a úhormi, pytliactvo ohrozuje veľké šelmy ako sú vlky, medvede a rysy, a dravé vtáky sú usmrcované často dôsledkom otráv. Jedná sa o závažné nezákonné aktivity, ktoré nemôžeme tolerovať a ktoré sa dajú zastaviť len spoločným úsilím.

Kampaň ZLOČINY PROTI PRÍRODE SÚ ZLOČINY PROTI NÁM
spúšťame videom inšpirovaným scénami vyšetrovania trestných činov páchaných na voľne žijúcich živočíchoch. Postupne budeme počas kampane realizovať aj ďalšie aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o rozsahu týchto nezákonných aktivít a o ich dopade na voľne žijúce druhy a v konečnom dôsledku i na človeka.
 
Kampaň sa snaží zároveň inšpirovať tak expertov, ako aj verejnosť, aby sme sa začali vážnejšie zaoberať bojom proti tomuto typu envirokriminality. V súčasnosti prebieha proces revízie Smernice o environmentálnej kriminalite a Európskeho akčného plánu proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ktorých efektívna podoba poskytuje veľkú príležitosť v boji proti envirokriminalite v Európe.
   
Kriminalita voľne žijúcich živočíchov v číslach
  • Podľa správy BirdLife z roku 2017, je v stredomorskom regióne počas migrácie každoročne nezákonne zabitých 36 miliónov vtákov, čo spôsobuje pokles populácie niektorých druhov a úplnú stratu druhov z niektorých regiónov.
  • Europol odhaduje, že ročne sa z EÚ do Číny pašuje 100 ton úhora európskeho.
  • Prostredníctvom nástroja EU-TWIX bolo len v roku 2019 nahlásených 6441 záznamov o zachytení chránených druhov. EU-TWIX je elektronická databáza Európskej únie na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________
Projekt SWiPE “Smerom k lepšiemu a efektívnejšiemu stíhaniu environmentálnych trestných činov zameraných na pytliactvo a porušovanie ochrany rastlín a živočíchov” financovaný z programu EÚ LIFE má za cieľ zhromaždiť informácie o slabých miestach, ktoré ovplyvňujú vyšetrovanie a stíhanie environmentálnych trestných činov a pripraviť súbor odporúčaní pre zlepšenie tohto stavu, zrealizovať školenia pre orgány presadzovania práva a podporiť medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností odborníkov. Projekt má ambíciu tiež zvýšiť povedomie verejnosti o formách a dôsledkoch envirokriminality páchanej na živočíchoch a rastlinách. Do projektu je zapojených 13 partnerov z 11 krajín (Slovensko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko a Ukrajina).

Kampaň “Wildlife crimes are wild crimes against life” vytvorila agentúra Viernes.
SWiPE
© SWiPE Enlarge
Vlk dravý
© Jergus Tesak / WWF Slovakia Enlarge
Jeseter
© © Hartmut Jungius / WWF Enlarge