WWF Slovensko hľadá manažéra pre komunikáciu a marketingPosted on 04 March 2022
WWF job vacancy
© Staffan Widstrand / WWF
WWF Slovensko hľadá kolegu/kolegyňu na pozíciu manažér komunikácie a marketingu, ktorý bude súčasťou riadenia organizácie. Ide o novú, kľúčovú pozíciu organizácie, ktorej úlohou bude konsolidovať a viesť prácu WWF Slovensko v oblasti komunikácie, marketingu, pozicioningu značky, vrátane komunikácie s individuálnymi donormi a firemnými partnermi. Manažér pre komunikáciu a marketing sa bude efektívnou komunikáciou silnej a jednotnej značky usilovať o strategické postavenie WWF Slovensko smerom k externým publikám.

Súčasťou vašich povinností bude: 

 • Vedenie tímu, tvorba stratégií a plánov WWF Slovensko v oblasti komunikácie a marketingu vrátane pozicioningu značky, strategických kampaní, komunikácie s individuálnymi podporovateľmi a firemnými partnermi v súlade s ochranárskou prácou organizácie a externým kontextom a podmienkami.  
 • Zabezpečovanie a dohľad na implementáciu komunikačnej a marketingovej stratégie, pracovného plánu a rozpočtu, pravidelná príprava správ a analýz a návrhov a odporúčaní na zlepšovanie riešení.
 • Vedenie digitálnej transformácie značky zavádzaním súčasných digitálnych marketingových a mediálnych riešení s cieľom osloviť a zapojiť cieľové skupiny a získať podporovateľov.
 • Zodpovednosť za plnenie príslušných ukazovateľov KPIs, finančných indikátorov a ročného rozpočtu v oblasti komunikácie a marketingu.
 • Zabezpečovanie súdržnosti a spolupráce v rámci komunikačného a marketingového tímu a s ďalšími tímami v rámci organizácie.
 • Riadenie implementácie kľúčových komunikačných a marketingových iniciatív.
 • Propagácia WWF Slovensko, jeho priorít a práce voči vybraným cieľovým skupinám.
 • Zvyšovanie pozicioningu značky prostredníctvom vytvárania a udržiavania strategických partnerstiev v oblasti komunikácie a marketingu.
 • Spolupráca s regionálnym tímom WWF a ostatnými krajinami, ktoré sú súčasťou WWF CEE.
Manažment
 • Je súčasťou riadenia WWF Slovensko.
 • Vytvára štruktúru a zabezpečuje kapacity potrebné na implementáciu komunikačnej a marketingovej stratégie.
 • Riadi prácu v oblasti marketingu a komunikácie (prípadne fundraisingu) v zmysle organizačnej štruktúry, rozvíja kapacity a zabezpečuje všetky potrebné strategické a pracovné procesy v rámci tímu.
 • Zabezpečuje spoluprácu a súčinnosť tímu komunikácie a marketingu s ostatnými tímami, ochrana prírody, firemné partnerstvá, financie a administratíva. 
 • Riadi externých expertov a spolupracovníkov pre implementáciu strategických cieľov WWF Slovensko.
 Čo od vás očakávame:
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti komunikácie, marketingu, PR alebo iného príbuzného zamerania
 • Aspoň 5-ročné relevantné pracovné skúsenosti v oblasti komunikácie, marketingu, reklamy, PR a práce s verejnosťou
 • Skúsenosti s tvorbou a implementáciou stratégie značky a pracovných plánov
 • Skúsenosti s finančným plánovaním, tvorbou rozpočtov a príslušnou administratívou
 • Skúsenosti s prácou v medzinárodnom prostredí
 • Skúsenosti s riadením tímu
 • Skúsenosti s iniciatívami CSR, práca v rámci, alebo spolupráca s mimovládnymi organizáciami, na aktivitách a kampaniach občianskej spoločnosti sú výhodou
 • Skúsenosti s individuálnym fundraisingom sú výhodou
 • Zručnosti v oblasti spolupráce, komunikácie a prezentácie
 • Skúsenosti v oblasti riadenia ľudí
 • Zručnosti v oblasti koordinácie a organizácie práce
 • Schopnosť vytvárať a udržiavať dobré pracovné vzťahy
 • Ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom
 • Oddanosť poslaniu a prioritám WWF, zanietenie a motivácia v oblasti ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja
 • Súlad so základnými hodnotami organizácie WWF: Odvaha, Spolupráca, Rešpekt a Integrita
 Ponúkame:
 • Príležitosť prinášať zmenu a prispieť k zlepšovaniu ochrany prírody na Slovensku
 • Možnosť byť súčasťou najväčšej neziskovej organizácie na ochranu prírody vo svete
 • Priateľské a zároveň profesionálne pracovné prostredie s medzinárodným kontextom
 • Rôznorodé úlohy a nezávislosť v štýle práce
 • Príjemnú pracovnú atmosféru a možnosti profesionálneho rastu
 • Mzdové podmienky – 2 000 EUR mesačne btto
Ak je pre vás ponuka pridať sa do tímu WWF Slovensko zaujímavá, pošlite svoju žiadosť vrátane životopisu a motivačného listu v angličtine e-mailom na adresu sokruhlicova@wwfsk.org najneskôr do 25. marca 2022.
Berte prosím na vedomie, že na žiadosti o pracovnú ponuku odpovedáme len vybraným uchádzačom.

V subjekte správy uveďte názov pracovnej pozície. Do tela správy vložte nasledujúci text so súhlasom s evidenciou osobných údajov:

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom WWF Slovensko, občianske združenie uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla organizácii WWF Slovensko za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.