WWF Slovensko hľadá projektového manažéra / projektovú manažérku CLIMAFORCEELIFEPosted on 17 May 2022
WWF job vacancy
© Staffan Widstrand / WWF
WWF Slovensko hľadá zodpovedného a zanieteného kolegu na pozíciu Projektový manažér / projektová manažérka CLIMAFORCEELIFE na plný úväzok s miestom výkonu práce v Bratislave. 

Manažér / manažérka projektu CLIMAFORCEELIFE bude koordinovať medzinárodný projekt zameraný na adaptáciu hospodárenia v lesoch Strednej a Východnej Európy na klimatické zmeny, vrátane  ochrany biodiverzity. Okrem toho, bude prispievať k cieľom ostatných programov a naplneniu poslania WWF. 

Súčasťou povinností manažéra projektu CLIMAFORCEELIFE bude:
 • príprava pracovného plánu a koordinácia projektu CLIMAFORCEELIFE, koordinácia a realizácia projektových aktivít na Slovensku i v ďalších krajinách - Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko;
 • koordinácia medzinárodného projektového tímu, vrátane prípravy a kontroly dlhodobých a krátkodobých plánov, projektových aktivít, a návrhu čerpania zdrojov  potrebných na dosiahnutie cieľov projektu,
 • dohľad nad realizáciou projektu, príprava správ o realizácii projektu a spolupráca pri výkone ich kontroly;
 • spolupráca so zainteresovanými subjektmi, úradmi a orgánmi s rozhodovacou právomocou na národnej a medzinárodnej úrovni a vytváranie partnerstiev s relevantnými organizáciami  a expertnými inštitúciami,
 • koordinácia a spolupráca na príprave finančných správ projektu,
 • zastupovanie WWF Slovensko v rámci projektu CLIMAFORCEELIFE a zabezpečenie komunikácie medzi donorom a projektovými partnermi
 • kontrola efektivity čerpania projektového rozpočtu, výdavkov deklarovaných projektovými partnermi z hľadiska ich oprávnenosti a potreby pre realizáciu projektových aktivít,
 • kontrola, realizácia a koordinácia verejného obstarávania podľa pravidiel projektu,
 • koordinácia kompletnej administratívy a finančnej dokumentácie projektu v súlade s požiadavkami donora projektu, ako aj v súlade so štandardmi a smernicami WWF.
 • spolupráca s komunikačným a fundraisingovým tímom, ako aj s koordinátormi ostatných programov.
 • asistencia pri obstarávaní externých služieb naplánovaných v projekte podľa pravidiel verejného obstarávania v spolupráci s finančným manažérom projektu.
 • účasť na relevantných konferenciách a webinároch k téme zmeny klímy a ochrana životného prostredia a biodiverzity.
 • podpora pri organizácii projektových podujatí zameraných na zvýšenie povedomia u mládeže, laickej verejnosti ako aj u odborníkov
 • asistencia pri príprave podkladov pri uchádzaní sa o ďalšie európske grantové výzvy (LIFE, Horizon, EUKI ...)
 • účasť v relevantných pracovných skupinách nielen v rámci WWF (v oblastiach zmeny klímy, ochrany biodiverzity, udržateľného obhospodarovania lesov, udržateľných financií, inovácii atď.)
 
Čo od vás očakávame:
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • vzdelanie v oblasti prírodných vied alebo prehľad v otázkach životného prostredia je výhodou
 • minimálnu prax 5 rokov z toho 3 roky v oblasti riadenia projektov
 • skúsenosti s realizáciou a riadením projektov financovaných z fondov alebo grantov EÚ a skúsenosť s vedením tímu sú výhodou.
 • zručnosti v oblasti projektového manažmentu: precíznosť, schopnosť plánovania a koordinácie rozmanitých prebiehajúcich aktivít s rôznymi účastníkmi, 
 • zručnosti v komunikácii, schopnosť pracovať v multikultúrnom prostredí a spolupracovať s partnermi z rôzneho prostredia,
 • dobrú znalosť anglického jazyka a slovenského (alebo českého) jazyka aspoň na úrovni C1,
 • proaktívny prístup, ochota učiť sa a rozvíjať; 
 • schopnosť pracovať a spolupracovať ako súčasť národného a medzinárodného tímu, ale zároveň  samostatnosť v riešení úloh;
 • zanietenie a lojalitu voči environmentálnej misii organizácie WWF. 
 
Ponúkame:
 • príležitosť prinášať zmenu a prispieť k zlepšeniu ochrany prírody nielen na Slovensku,
 • možnosť byť súčasťou najväčšej neziskovej organizácie zameranej na ochranu prírody vo svete,
 • priateľské a zároveň profesionálne pracovné prostredie s medzinárodným kontextom, prinášajúce možnosti profesionálneho rastu;
 • rôznorodé úlohy a nezávislosť v štýle práce,
 • možnosť čiastočne pracovať z domu,
 • mzdové podmienky od 1 800 EUR mesačne brutto na trvalý pracovný pomer.
 
Termín nástupu: ihneď/ dohodou
Ak je pre vás ponuka pridať sa do WWF tímu zaujímavá, pošlite e-mailom svoju žiadosť vrátane motivačného listu a životopisu v angličtine na adresu sokruhlicova@wwfsk.org. V subjekte správy prosím uveďte názov pracovnej pozície. Žiadosti o prácu prijímame do: 14.06.2022, po tomto dátume v priebehu týždňa odpovieme kandidátom, ktorí postúpia do užšieho výberu. Ďalšie informácie o organizácii WWF Slovensko môžete nájsť na http://slovakia.panda.org

Do tela správy prosím vložte nasledujúci text so súhlasom s evidenciou osobných údajov:
Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679.

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom WWF Slovensko, občianske združenie uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla organizácii WWF Slovensko za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.