Migračný koridor veľkých cicavcov v Strážovských vrchoch ohrozuje výstavbaPosted on 24 August 2022
Rys ostrovid
© Jerguš Tesák
Priamo v migračnom koridore veľkých cicavcov v katastri obce Visolaje má vzniknúť rozsiahla stavba s podlahovou plochou vyše 1600 m2. Územie sa nachádza v blízkosti lokalít európskeho významu Natura 2000, kde sú predmetom ochrany aj veľké šelmy vlk, rys a medveď. Pre ich prežitie v česko-slovenskom pohraničí je zachovanie zostávajúcich migračných koridorov nevyhnutné. Trenčiansky úrad však vplyv na NATURA 2000 vylúčil. Ochranári žiadajú o prehodnotenie stanoviska a  cezhraničné posúdenie vplyvu zámeru.
 
Na západnom Slovensku v česko-slovenskom pohraničí zostávajú posledné priechodné migračné trasy pre veľké cicavce a šelmy. Jedna je teraz ohrozená výstavbou. Okresný úrad v Trenčíne sa v júli tohto roka vyjadroval k plánom na výstavbu v katastri obce Visolaje, vzdušnou čiarou zhruba 20 km od českých hraníc. Súčasťou developerského zámeru má byť podľa projektovej dokumentácie napríklad garáž pre 26 áut, výťah či 400 m dlhá príjazdová cesta a podlahová plocha objektu presiahne 1600 m2. Trenčiansky úrad vydal stanovisko, v ktorom konštatuje, že stavba nebude mať vplyv na územie európskeho významu Natura 2000. Pootvoril tak dvere k jej realizácii, a to napriek tomu, že je plánovaná priamo v dôležitom migračnom koridore, na čo úrad upozornila Správa CHKO Strážovské vrchy a Okresný úrad v Púchove.

Predmetom ochrany v blízkych územiach NATURA 2000 sú európsky významné druhy ako vlk, rys či medveď, ktorých populácie môže výstavba v migračnom koridore negatívne ovplyvniť.
 
Mapovaniu migračných trás na západnom Slovensku sa dlhodobo venuje niekoľko ochranárskych organizácii, predovšetkým Hnutí DUHA Šelmy, aktuálne spolu s WWF Slovensko a ďalšími partnermi v rámci projektu SaveGREEN. „Požiadali sme o cezhraničné posúdenie vplyvu zámeru. Prípadná realizácia stavby by podľa nás, napriek názoru okresného úradu v Trenčíne, mohla mať významný vplyv na predmety ochrany územia Natura 2000 nielen na Slovensku, ale v prípade európsky významnej lokality Beskydy aj v Českej republike. Tými sú okrem iného kriticky ohrozené rysy, vlci a medvede,“ uviedol k možnej výstavbe v migračnom koridore terénny pracovník v Hnutí DUHA Šelmy Michal Bojda.

Hnutí DUHA Šelmy upozorňuje, že stavba by mohla ohroziť populáciu veľkých šeliem v CHKO Beskydy, ktorá je závislá na existencii funkčných migračných koridorov ako na českej, tak na slovenskej strane. Iba tu v celej Českej republike žijú všetky tri druhy šeliem pohromade, a to vďaka pravidelnému príchodu nových jedincov práve zo Slovenska.
 
Správa CHKO Strážovské vrchy už požiadala OÚ Trenčín o prehodnotenie a zmenu stanoviska. Nesúhlasí s ním ani WWF Slovensko. „WWF Slovensko nesúhlasí s rozhodnutím trenčianskeho úradu. Strážovské vrchy sú dôležité pre migráciu šeliem v tejto časti Karpát, a za posledné roky bolo investovaných i nemálo prostriedkov na identifikáciu koridorov. Migračné koridory umožňujú pohyb medzi Javorníkmi a Strážovskými vrchmi a ďalej na juh smerom do Štiavnických vrchov alebo na západ do Beskýd. Ak zvieratá uzavrieme len v chránených územiach a zamedzíme ich migrácii, zabránime výmene génov a ohrozíme prežitie populácií z dlhodobého hľadiska,“ hovorí manažérka projektu SaveGREEN vo WWF Slovensko Romana Uhrinová.
 
Migračné koridory sú posledné miesta v človekom pozmenenej krajine, kadiaľ sa môžu živočíchy a najmä veľké cicavce presúvať na veľké vzdialenosti. Využívajú ich napríklad mladé medvede, vlci a rysy pri hľadaní nových teritórií. V okolí Váhu boli priestupné migračné koridory odborne zmapované už v roku 2013.[1]. Mapovanie migračných koridorov a kritických miest pokračovalo v rámci medzinárodných projektov ConnectGREEN a TRANSGREEN, ktoré upozornili na význam migračného koridoru pri Visolajoch a pre jeho zachovanie odporúčali udržať ho bez zástavby.


Mapa migračných koridorov, Zdroj: Hnutí Duha Šelmy

Výsledky mapovaní v česko-slovenskom pohraničí pomohli pri plánovaní zelených mostov na Kysuciach pri Svrčinovci či v Beskydoch v Moste u Jablunkova a viedli k rozhodnutiu obce Jablunkov upraviť svoj územný plán a chrániť tunajšiu migračnú trasu pred zástavbou. Stále však nie je ochrana migračných trás pred zástavbou a prijímanie opatrení na ich ochranu dostatočná.
 
Poznámky:
[1] Kutal M. & Suchomel J. (eds.): Analýza výskytu velkých šelem a průchodnosti krajiny v Západních Karpatech. Mendelova univerzita v Brně, Brno 2014. 48 pp.
Rys ostrovid
© Jerguš Tesák Enlarge
Logo projektu Savegreen.
© Interreg Enlarge