WWF predstavila princípy, ktoré pomáhajú meniť výrobu potravín a zmierniť jej dopady na klímu a príroduPosted on 11 November 2022
Konferencia Udržateľnosť na tanieri.
Konferencia Udržateľnosť na tanieri.
© WWF CEE
 
  • Súčasný spôsob výroby, predaja a spotreby potravín, je neudržateľný.
  • Globálna produkcia potravín zhoršuje klimatickú krízu a stratu biodiverzity.
  • WWF pripravila sedem princípov, ktorú posúvajú potravinársky priemysel v strednej Európe smerom k udržateľnosti.
  • Princípy predstavila WWF na Konferencii o udržateľných potravinových systémoch na Slovensku s názvom „Udržateľnosť na tanieri“ a vyzýva producentov, reťazce aj spotrebiteľov, aby sa k ich uplatňovaniu pridali.
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo zohráva kľúčovú úlohu v zdraví ľudí aj planéty. Globálna produkcia potravín je zdrojom 30 % emisií skleníkových plynov spôsobených ľudskou činnosťou. Nedávno zverejnená WWF Správa o stave planéty 2022 zdôrazňuje, že udržateľné a voči prírode ohľaduplné potravinové systémy zohrávajú významnú úlohu v našej snahe zastaviť stratu biodiverzity a udržať otepľovanie planéty najviac o 1,5 C z predindustriálnej éry.
 
Správa o stave planéty odhalila alarmujúci pokles početnosti populácií voľne žijúcich živočíchov na svete v priemere o 69 percent od roku 1970. Vo veľkej miere je príčinou práve produkcia, distribúcia a spotreba potravín. Až 70 percent straty rozmanitosti života na súši a 50 percent v sladkovodných ekosystémoch úzko súvisí s poľnohospodárstvom a potravinárstvom.
 
S cieľom podporiť zmenu v sektore a znížiť negatívne dopady na životné prostredie a klímu, WWF pripravila Princípy pre trvalo udržateľné potravinové systémy v strednej Európe. Významným hráčom v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva ich predstavila na konferencií „Síla je na našich talířích“ v Prahe 26. októbra 2022 a na konferencii „Udržateľnosť na tanieri“ v Bratislave včera 10. novembra 2022. 
 
Spolupráca je cestou k zmene a  k udržateľnému životu na planéte. Našou každodennou prácou sa snažíme ovplyvniť nielen zmenu smerom k šetrnému využívaniu prírodných zdrojov, ako voda či pôda, ale aj dosiahnuť, aby mali zákazníci možnosť vybrať si také potraviny, ktoré prospievajú  ich zdraviu a nepoškodzujú prírodu. Vidíme tieto snahy aj na strane producentov, dodávateľov a predajcov potravín, preto sme pripravili WWF Princípy pre trvalo udržateľné potravinové systémy v strednej Európe. Chceme firmám podať pomocnú ruku pri rozhodnutiach, ktoré podporia snahy o zmiernenie zmeny klímy, odlesňovania a vymierania druhov rastlín a živočíchov,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
 
WWF Princípy obsahujú odporúčania v oblastiach ako klíma, plytvanie potravinami, balenie potravín, odlesňovanie, poľnohospodárstvo, rybolov a akvakultúra a stravovanie. Prijatie princípov do praxe je cestou k poklesu emisií, zníženiu potravinového odpadu, ale aj odpadu z obalov, k zlepšeniu stavu životného prostredia a zdravia spotrebiteľov.
 
Potravinárske firmy a obchodné reťazce sa nás pýtajú, ako znížiť vplyv na životné prostredie a klímu a odkiaľ začať, pokiaľ ide o udržateľnosť. V našich princípoch nájdu jednoduché kroky na zníženie emisií, redukciu potravinového odpadu, redukciu obalov, ale aj na udržateľné poľnohospodárske hospodárenie, rybárstvo a na udržateľné stravovanie. Pozývame veľké i malé firmy, aby sa k nám pripojili, pretože významné zmeny vieme dosiahnuť spoločne. Podľa prieskumov sú občania na tieto kroky pripravení a vyžadujú si ich. Teraz je rad na firmách, aby sa k zmenám odhodlali. Zabezpečiť zdravé a zároveň z hľadiska životného prostredia a klímy udržateľné jedlo pre rastúcu svetovú populáciu – to je jedna z najväčších výziev 21. storočia,“ hovorí Lenka Fryčová, programová manažérka pre udržateľnosť WWF Stredná a východná Európa.
 
Konferenciu „Udržateľnosť na tanieri“ v Bratislave zorganizovala spoločnosť TESCO, ktorá sa zároveň prihlásila k uplatňovaniu WWF princípov. Spoločnosť už podniká kroky na zníženie emisií, zníženie potravinového odpadu a odstránenie ťažko recyklovateľných materiálov z obalov. Konferencia mala za cieľ predstaviť tieto zásady aj partnerom a prispieť k zmene celého sektora.
 
Kontakt pre médiá:
Andrea Settey Hajdúchová, PR a médiá WWF Slovensko
Tel: +421 903 695 996
Email: ahajduchova@wwfsk.org
 
Lenka Fryčová, programová manažérka pre udržateľnosť WWF Stredná a východná Európa
Tel: +420 602 750 309
Email: lfrycova@wwfcee.org
 
Konferencia Udržateľnosť na tanieri.
Konferencia Udržateľnosť na tanieri.
© WWF CEE Enlarge