Pred okresným úradom v Leviciach protestovali ochranári. Symbolicky „zaspali“, lebo úrad tri roky „spí“ pri podnete o enviroškodách.

Posted on 28 August 2020
Ochranári symbolicky zaspali pred Okresným úradom v Leviciach.
Ochranári symbolicky zaspali pred Okresným úradom v Leviciach.
© WWF Slovensko
Pred budovou okresného úradu v Leviciach usporiadali v piatok 28. 8. 2020 ochrancovia rieky Hron verejné zhromaždenie so symbolickým „zaspaním“ účastníkov. Happening v štýle tzv. „die-in“, ktorého aktérmi boli aj veľké nafukovacie a plyšové ryby, mal za cieľ upozorniť na vleklé konanie úradu, ktorý už tri roky „spí“ pri kauze prešetrenia environmentálnej škody na rybách, biotopoch lužných lesoch a vode v súvislosti s prevádzkou MVE v Želiezovciach.
 

Symbolický protest pred Okresný úradom Levice v piatok 28. 8. 2020.
 
Ešte na prelome mája a júna 2017 zaznamenali pod malou vodnou elektrárňou (MVE) Želiezovce rybári hromadný úhyn rýb, pričom stovky z nich boli posekané a mechanicky poškodené. Slovenská inšpekcia životného prostredia vtedy skonštatovala, že nejde o mimoriadne zhoršenie vôd, ale o udalosť, ktorá vznikla v dôsledku prevádzkovania vodnej stavby a podnet miestnych obyvateľov odstúpila na okresný úrad v Nitre. Keďže toto konanie nemalo do augusta 2017 žiadne výstup, obrátili sa rybári a ochranári na inšpekciu životného prostredia opäť a podali oznámenie podľa zákona č. 359/2007 o prevencii a náprave environmentálnych škôd v súvislosti s prevádzkou vodného diela Želiezovce na Hrone. Príslušným úradom na konanie bol a je okresný úrad v Leviciach, ktorý ale ani po troch rokoch nedokázal kauzu uzavrieť.

Okresný úrad sme opakovane žiadali o informáciu o tom, ako pokračuje rozhodovanie o podnete. Dostali sme odpoveď, že environmentálna škoda bola preukázaná, no keďže ide o prvé takéto konanie o náprave environmentálnych škôd na Slovensku, ktoré môže byť precedensom, chcú sa k nemu postaviť zodpovedne. Postup úradu však nemôžeme považovať za dobrý precedens. Ak je ochrana životného prostredia verejným záujmom a hrozia environmentálne škody, úrady by takéto prípady mali riešiť promptne. Tri roky považujeme za neprimerane dlhú dobu,“ hovorí riaditeľka WWF Miroslava Plassmann.


Malá vodná elektráreň Želiezovce na Hrone.

Oznámenie o environmentálnej škode podalo Združenie Slatinka, kauzu následne prebralo WWF Slovensko. Jeho obsahom boli informácie nielen o hromadnom úhyne rýb, ktorý nastal ešte v čase skúšobnej prevádzky MVE. Podnet smeroval aj ku zdokumentovanému vysychaniu brehových porastov (súčasť biotopov európskeho významu) a poklesu hladiny podzemnej vody pod haťou MVE nižšie na toku.

Za tri roky dodala Štátna ochrana prírody SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský hydrometeorologický ústav okresnému úradu rôzne stanoviská a podklady, z ktorých vyplýva, že jednoznačne došlo ku vzniku environmentálnej škody. SHMÚ upozornil na výrazný pokles hladiny podzemnej vody pod haťou MVE o 0,88 cm, ktorý sa časovo kryje so spustením prevádzky MVE. ŠOP SR zas skonštatovala likvidáciu biotopov európskeho významu na ploche viac ako 290 tisíc m2. VÚVH upozorňujú na to, že stavba MVE Želiezovce neprešla posúdením podľa Rámcovej smernice o vode a že EK vedie voči Slovensku infrigement aj vo veci MVE Želiezovce,“ vymenúva Martina Paulíková, externá expertka WWF Slovensko a dodáva: „Napriek tomu všetkému sme okrem osadenia ochrannej mreže, aby sa migrujúce ryby opäť nedostali do turbíny MVE, zatiaľ nezaznamenali žiadne opatrenia na elimináciu škôd.“


Úsek Hrona pred výstavbou MVE Želiezovce (2015).


Verejné zhromaždenie sa uskutočnilo v rámci podujatia Za zdravé rieky bez hatí 2020, ktoré začalo takmer pred týždňom pri prameni Hrona za účasti ministra životného prostredia Jána Budaja, ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského a štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču. V rámci podujatia s heslom #odhatajmeHron putujú ochranári, vedci či rybári  od prameňa Hrona do jeho ústia do Dunaja s cieľom upozorniť na potrebu zachovania zdravých riek bez hatí. 


Posekané ryby pri MVE Želiezovce, jún 2017.

Kontaktné osoby:
Martina Paulíková, Združenie Slatinka, 0915 811 195, paulikova@changenet.sk
Andrea Settey Hajdúchová, WWF Slovensko, 0908 700 857, ahajduchova@wwfsk.org
Ochranári symbolicky zaspali pred Okresným úradom v Leviciach.
Ochranári symbolicky zaspali pred Okresným úradom v Leviciach.
© WWF Slovensko Enlarge