UNESCO žiada Slovensko plniť záväzky a chrániť Karpatské bukové pralesyPosted on 03 July 2018
Budúcnosť lokality Svetového dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy zostáva na Slovensku nejasná. Slovenská republika už 11 rokov nedokáže zabezpečiť  ochranu lokality v akýchkoľvek doteraz deklarovaných hraniciach.  Štát nevie usmerniť rôzne záujmy a využívanie územia, tak aby nebol ohrozený predmet, pre ktorý sa lokalita chráni – starobylé jedľobukové lesy.
 
Výbor Svetového dedičstva UNESCO na svojom 42. zasadnutí v Bahrajne schválil uznesenie k nedostatočnej ochrane slovenskej časti UNESCO lokality „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“. Výbor Svetového dedičstva ocenil čiastočný posun v riešení nepriaznivej situácie v slovenskej časti lokality. Zároveň však s obavou konštatuje, že lokalita stále nie je dostatočne chránená a v niektorých častiach ochranného pásma prebieha ťažba dreva. Výbor žiada od Slovenskej republiky urýchlenie procesu spresnenia hraníc,  zabezpečenie právnej ochrany pred ťažbou a pokračovanie vo vyjednávaní s vlastníkmi. Štát musí predložiť novú správu o stave lokality o jeden a pol roka - 1. decembra 2019.
 
WWF Slovensko už  dlhšiu dobu upozorňuje na vážne pochybenia nominačného projektu a nekorektné hranice, pričom nie sú zosúladené mapové a textové podklady. Je dôležité, aby sa hranice spresnili čím skôr, nakoľko v súčasnosti si rôzne subjekty ich priebeh vysvetľujú rôzne. Prebiehajúca ťažba ohrozuje celistvosť jadrovej zóny lokality a tiež nevhodným spôsobom zasahuje do ochrannej zóny, ktorej funkciou by mala byť ochrana prírodných procesov. Podľa Výboru UNESCO tým môže dôjsť aj k narušeniu vzácnych častí lokality.
 
WWF Slovensko považuje za dôležité, že Výbor Svetového dedičstva vo svojom rozhodnutí kladie dôraz na deklarované záväzky Slovenska, v rámci ktorých sľúbilo zabezpečenie ochrany v troch rezerváciách. Zatiaľ dosiahlo dohodu len v jednej z nich (Vihorlat), no napriek tomu jej návrh ešte stále nepredložilo na rokovanie vlády. „Proces vyhlasovania rezervácií by sa mal urýchliť a riešiť komplexne so všetkými zainteresovanými skupinami a rezortmi na celom území lokality“, uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. „Zabezpečenie dostatočnej ochrany na celej rozlohe pralesov však nie je možné bez jasného signálu vlády o vytvorení bezzásahovej zóny na štátnych pozemkoch. Štát to môže spraviť prakticky hneď”, dodáva.
 
„Rozhodne si myslíme, že štát by mal urobiť všetko preto, aby sa lokalitu UNESCO podarilo zachrániť. Ešte stále máme šancu zastaviť ťažbu dreva, ktorá momentálne ohrozuje najvzácnejšie časti územia. Ide o čas, o chvíľu už môže byť neskoro“, uzavrela Miroslava Plassmann.